บริจาค

ร่วมบริจาค


สแกน QR Code ร่วมบริจาคผ่าน
Mobile Banking

ส่งรายละเอียดเพื่อรับใบเสร็จ:
info@food4good.or.th

FOOD4GOOD

เป็นกลไกที่สร้างการมีส่วนร่วม
ของคนในสังคม
มีเป้าหมาย
เพื่อลดจำนวน
“เด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ”

เราอยากชวนทุกคนมาร่วมขจัดปัญหาทุพโภชนาการของเด็ก
ให้หมดไปจากประเทศไทย

6000

(คน)
เด็กได้รับการดูแลโภชนาการที่ดี

2600000

(มื้อ)
มื้ออาหารดีมีคุณภาพ

5

(โครงการ)
โครงการเกษตรปลอดภัยและ
กองทุนหมุนเวียน

50

(คน)
ครูได้รับการเสริมความรู้
ด้านการจัดอาหารและโภชนาการ

0

(โรงเรียน)
มีระบบน้ำดื่มสะอาด
เพื่อการบริโภคในโรงเรียนและชุมชน

ทุกคนเป็นกำลังสำคัญในการช่วยให้ลูกหลานใน
ประเทศไทยได้รับโภชนาการที่ดีี

มาร่วมมือกัน

ร่วมบริจาค

ด้วยเงินเพียงหลักสิบหรือ หลักร้อยของทุกคน
ก็สามารถช่วยขจัดปัญหา เด็กทุพโภชนาการให้หมด
ไปจากประเทศไทยกับ Food4Good ได้

Partnership

หากคุณเป็นองค์กรภาคธุรกิจ ร้านอาหาร หน่วยงาน
ที่อยากช่วยขจัดปัญหาเด็กทุพโภชนาการ ผ่านกิจกรรม
และ/หรือแคมเปญที่สร้างสรรค์

Fundraiser

หากคุณชอบทำบุญวันเกิด วันครบรอบ วันพิเศษ
รวมถึงแคมเปญต่าง ๆ พร้อมอยากชวนเพื่อนๆมาร่วมทำบุญด้วย
เราอยากชวนคุณมาเติมโภชนาการที่ดีให้กับเด็กๆ
ในพื้นที่ห่างไกลกับเรา

สมัครร่วมโครงการ

สำหรับโรงเรียนหรือองค์กรที่ต้องการนำองค์ความรู้
ด้านโภชนาการ และระบบการจัดการอาหาร
และโภชนาการไปใช้เพื่อขยายผลในพื้นที่

เพราะการให้ทุนเพื่อจัดซื้ออาหารเพียงอย่างเดียวนั้น
ไม่สามารถจัดการปัญหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เราจึงทำหน้าที่เป็น
กลไกการช่วยเหลืออย่างยั่งยืน

เราช่วย...ระดมทรัพยากร

เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ห่างไกล
ได้รับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน
หลากหลาย ปริมาณเพียงพอ ต่อการเจริญเติบโต
และมีภาวะโภชนาการที่ดี


เราเสริม...ความรู้

ด้านโภชนาการให้ครูสามารถจัดการอาหาร
และโภชนาการในโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง
พร้อมทั้งสามารถส่งต่อความรู้ในรุ่นต่อๆไป
รวมถึงช่องทางในการรับคำปรึกษา
จากนักโภชนาการโดยตรง


เราสนับสนุน...เกษตรปลอดภัย

เพื่อสร้างความยั่งยืนของแหล่งอาหาร เช่น
การปลูกผักอินทรีย์เพื่อนำมาปรุงอาหาร
โรงเพาะเห็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เป็นต้น
และส่งเสริมให้เกิดกองทุนหมุนเวียน
ฟู้ดฟอร์กู๊ด เพื่อให้เกิดความมั่นคง
ทางอาหารแก่เด็กนักเรียนในระยะยาว


เราติดตาม...ภาวะโภชนาการเด็ก

ด้วยการดูแล ภาวะโภชนาการเด็กทั้งโรงเรียน
และทำงานใกล้ชิดกับกลุ่มเด็กที่มี
“ภาวะทุพโภชนาการ” และเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง
พร้อม ทั้งทำงานเชื่อมต่อ กับสาธารณสุขในพื้นที่


ร่วมสนับสนุนโครงการ

เราสัญญาว่า

เงินทุกบาท
เราจะนำไปสร้างการเปลี่ยนแปลง
ด้านโภชนาการให้กับเด็ก

ร่วมมือกัน

เรื่องราวของเรา

ธวัช โลกา

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนชุมชนแม่ลา-ศึกษา อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน


“โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนขยายโอกาส นักเรียนที่ทางบ้านพอมีฐานะหน่อย ก็จะไปเรียนที่โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอแม่ลาน้อย เพราะฉะนันเด็กๆ ที่อยู่กับเราจึงเป็นเด็กที่ฐานะทางบ้าน ไม่ได้มีมากนัก พวกเค้าอาจจะไม่ได้มีต้นทุนดีมาจากทางบ้าน เราในฐานะครู ผู้ให้ความรู้และโอกาสจึงต้องพยายาม หาโอกาสให้เด็กๆ ได้ใช้ความรู้ความ สามารถ เพื่อสร้างอนาคตของพวกเขา ให้ได้”

เรื่องเล่าจากพื้นที่

อาหารดี น้ำสะอาด
คือรากฐานของการเติบโต


Food4Good ออกเดินทางไปตามโรงเรียนต่างๆ ด้วยความเชื่อที่ว่า เด็กทุกคนสมควรได้รับความเท่าเทียม ทางอาหารเช่นเดียวกับปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ

อ่านต่อ

เคล็ด(ไม่)ลับ

ถั่วเมล็ดแห้ง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

หัวใจการจัดการอาหารที่ดี คือ เด็กควรได้กินอาหารครบ 5 หมู่และมีความหลากหลาย สิ่งที่มักจะขาดในมูอาหาร คือ ถั่วเมล็ดแห้ง

อ่านต่อ