บริจาค

ข่าวสาร

FOOD FOR GOOD เปิดรับสมัคร 50 โรงเรียนร่วมโครงการพัฒนาโภชนาการเด็ก FOOD FOR GOOD ประจำปีการศึกษา 2567

FOOD FOR GOOD เปิดรับสมัคร 50 โรงเรียน

ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานโภชนาการในโรงเรียน

และมุ่งเน้นลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน

.คุณสมบัติของโรงเรียน

 


โรงเรียนประถมศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 120 คน

โรงเรียนขยายโอกาส ที่จัดบริการอาหารให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

– โรงเรียนที่มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ

– โรงเรียนที่ประสบปัญหาเรื่องการจัดการงานอาหาร และโภชนาการเด็กนักเรียน และมีความพร้อมในการดำเนินการร่วมกันตลอดระยะเวลาที่เข้า ร่วมโครงการ

– โรงเรียนที่มีการดำเนินงานเกษตร เพื่อเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยและแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน

– เป็นโรงเรียนที่ไม่เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ FOOD FOR GOOD

– เป็นโรงเรียนที่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ในปีการศึกษา 2566-2567  ในโครงการดังนี้
1.โครงการด้านความเท่าเทียมด้านโภชนาการอาหารสำหรับนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
2.โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตกับชุมชนและภาคีเครือข่ายเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา (เกษตรกรสนับสนุนอาหารกลางวัน)

.

ขั้นตอนการสมัคร

1.สามารถสมัครทาง SLS School Lunch System คลิกลิงก์ https://schoollunchsystem.obec.go.th/
2.ล็อกอินเข้าระบบ ด้วยรหัสประจำโรงเรียน โดยสามารถขอรับรหัสจาก สพป.
3.คลิกที่ “ลงทะเบียน โครงการพัฒนาโภชนาการเด็ก FOOD FOR GOOD”
.


สิ่งที่โรงเรียนจะได้รับเมื่อเข้าร่วมโครงการ

– งบประมาณสนับสนุนเพื่อให้โรงเรียนสามารถดูแลการจัดบริการอาหารและโภชนาการเด็ก
– บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการจัดบริการอาหารและโภชนาการของนักเรียน
– ได้รับคำปรึกษาจากนักโภชนาการและทีมงาน FOOD FOR GOOD ตลอด 1 ปีการศึกษา
.
ระยะเวลาในการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 มีนาคม 2567


อ่านข่าวสารอื่นๆ