บริจาค

FOOD FOR GOOD

"การให้ที่ไม่จบแค่มื้ออาหาร"

ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปีพ.ศ. 2557 เพื่อขจัดปัญหาเด็กทุพโภชนาการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
FOOD FOR GOOD อยู่ภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์

*มูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นองค์กรการกุศลลำดับที่ 300 ตามประกาศกระทรวงการคลัง สามารถหักลดหย่อนภาษีได้

วิสัยทัศน์:

FOOD FOR GOOD เชื่อว่า “โภชนาการที่ดี”
คือรากฐานของการเจริญเติบโต
เด็กทุกคนควรได้รับอาหารและสารอาหารที่ถูกต้อง
ครบถ้วน เหมาะสมตามวัย เพื่อมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ดี

พันธกิจ:

เราทำหน้าที่เป็นกลไลสร้างการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการสนับสนุน
โภชนาการที่ดีและขจัดปัญหา
เด็กทุพโภชนาการให้หมดไป
จากประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ผลลัพธ์ที่เราร่วมกันต่อสู้กับปัญหาทุพโภชนาการเด็ก
ตั้งแต่ 2557 – ปัจจุบัน

10000

(คน)

เด็กได้รับการดูแลโภชนาการที่ดี

3000000

(มื้อ)

ส่งเสริมโภชนาการที่ครบถ้วนในมื้ออาหาร

25

(โรงเรียน)

มีระบบจัดการอาหารและโภชนาการ
และโครงการเกษตรปลอดภัย

180

(คน)

ครูได้รับการเสริมองค์ความรู้
ด้านการจัดการอาหารและโภชนาการนักเรียน

5

(โรงเรียน)

ได้รับการติดตั้งระบบน้ำดื่มสะอาด
เพื่อการบริโภคในโรงเรียนและชุมชน

โรงเรียนและชุมชนที่เราช่วย
เรื่องโภชนาการเด็ก

ตั้งแต่ 2557 – ปัจจุบัน

แม่ฮ่องสอน

 • โรงเรียนบ้านแม่เงา อ.สบเมย

 • โรงเรียนบ้านห้วยม่วง อ.สบเมย

 • โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา อ.แม่ลาน้อย

 • โรงเรียนบ้านนาดอย อ.สบเมย

 • โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง อ.สบเมย

 • โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ อ.แม่ลาน้อย

 • โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก อ.แม่ลาน้อย

 • โรงเรียนบ้านแม่สวด อ.สบเมย

 • โรงเรียนบ้านทีฮือลือ อ.สบเมย

 • โรงเรียนบ้านแม่และ อ.แม่ลาน้อย

 • โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย อ.สบเมย


ตาก

 • โรงเรียนบ้านแม่ปะ อ.แม่สอด


เชียงใหม่

 • โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง อ.อมก๋อย


ลำปาง

 • โรงเรียนบ้านวังมน อ.วังเหนือ

 • โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า อ.วังเหนือ

 • โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง อ.วังเหนือ


กาฬสินธุ์

 • โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม อ.หนองกุงศรี

 • โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ อ.ท่าคันโท

 • โรงเรียนบ้านแสนสุข อ.ท่าคันโท


สกลนคร

 • โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย อ.บ้านม่วง

 • โรงเรียนบ้านนาบัว อ.วานรนิวาส


กรุงเทพมหานคร

 • สหทัยมูลนิธิ

 • มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

 • มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

 • มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก