บริจาค

FOOD FOR GOOD

"การให้ที่ไม่จบแค่มื้ออาหาร"

ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปีพ.ศ. 2557 เพื่อขจัดปัญหาเด็กทุพโภชนาการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
FOOD FOR GOOD อยู่ภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์

*มูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นองค์กรการกุศลลำดับที่ 300 ตามประกาศกระทรวงการคลัง สามารถหักลดหย่อนภาษีได้

วิสัยทัศน์:

FOOD FOR GOOD เชื่อว่า “โภชนาการที่ดี”
คือรากฐานของการเจริญเติบโต
เด็กทุกคนควรได้รับอาหารและสารอาหารที่ถูกต้อง
ครบถ้วน เหมาะสมตามวัย เพื่อมีสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ดี

พันธกิจ:

เราทำหน้าที่เป็นกลไลสร้างการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการสนับสนุน
โภชนาการที่ดีและขจัดปัญหา
เด็กทุพโภชนาการให้หมดไป
จากประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ผลลัพธ์ที่เราร่วมกันต่อสู้กับปัญหาทุพโภชนาการเด็ก
ตั้งแต่ 2557 – ปัจจุบัน

10000

(คน)

เด็กได้รับการดูแลโภชนาการที่ดี

3000000

(ถาดอาหารคุณภาพ)

ส่งเสริมโภชนาการที่ครบถ้วนในมื้ออาหาร

25

(โรงเรียน)

มีระบบจัดการอาหารและโภชนาการ
และโครงการเกษตรปลอดภัย

200

(คน)

ครูได้รับการเสริมองค์ความรู้
ด้านการจัดการอาหารและโภชนาการนักเรียน

5

(โรงเรียน)

ได้รับการติดตั้งระบบน้ำดื่มสะอาด
เพื่อการบริโภคในโรงเรียนและชุมชน

โรงเรียนและชุมชนที่เราช่วย
เรื่องโภชนาการเด็ก

ตั้งแต่ 2557 – ปัจจุบัน

แม่ฮ่องสอน

 • โรงเรียนบ้านแม่เงา อ.สบเมย

 • โรงเรียนบ้านห้วยม่วง อ.สบเมย

 • โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา อ.แม่ลาน้อย

 • โรงเรียนบ้านนาดอย อ.สบเมย

 • โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง อ.สบเมย

 • โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ อ.แม่ลาน้อย

 • โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก อ.แม่ลาน้อย

 • โรงเรียนบ้านแม่สวด อ.สบเมย

 • โรงเรียนบ้านทีฮือลือ อ.สบเมย

 • โรงเรียนบ้านแม่และ อ.แม่ลาน้อย

 • โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย อ.สบเมย

 • โรงเรียนบ้านผาเยอ อ.สบเมย

 • โรงเรียนบ้านพัฒนา อ.ขุนยวม

 • โรงเรียนบ้านแม่อูคอ อ.ขุนยวม

 • โรงเรียนบ้านห้วยส้าน อ.ขุนยวม


ตาก

 • โรงเรียนบ้านแม่ปะ อ.แม่สอด


เชียงใหม่

 • โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง อ.อมก๋อย

 • โรงเรียนบ้านปางหินฝน อ.แม่แจ่ม

 • โรงเรียนบ้านแปะสามัคคี อ.แม่แจ่ม

 • โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ อ.แม่แจ่ม

 • โรงเรียนบ้านแปะสามัคคี อ.แม่แจ่ม

 • โรงเรียนอินทนนท์วิทยา อ.แม่แจ่ม

 • โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ อ.แม่แจ่ม

 • โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด อ.แม่แจ่ม

 • โรงเรียนบ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา

 • โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย อ.กัลยาณิวัฒนา

 • โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น อ.กัลยาณิวัฒนา

 • โรงเรียนบ้านห้วยสะแพด อ.จอมทอง

 • โรงเรียนบ้านหาดนาค อ.จอมทอง

 • โรงเรียนบ้านแม่วาก อ.แม่แจ่ม

 • โรงเรียนบ้านสามสบ อ.แม่แจ่ม

 • โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง อ.แม่แจ่ม

 • โรงเรียนวัดหนองออน อ.แม่แตง

 • โรงเรียนบ้านดงป่าลัน อ.ฝาง


เชียงราย

 • โรงเรียนชุมชนดอยช้าง อ.แม่สรวย

 • โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม อ.แม่สรวย

 • โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ อ.แม่สรวย

 • โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง อ.แม่สรวย

 • โรงเรียนบ้านสันก้างปลา อ.แม่สรวย

 • โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง อ.เวียงป่าเป้า

 • โรงเรียนแม่ตะละวิทยา อ.เวียงป่าเป้า

 • โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก อ.พาน

 • โรงเรียนบ้านเหมืองง่า อ.พาน


น่าน

 • โรงเรียนบ้านปางกอม อ.สองแคว

 • โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว อ.สันติสุข

 • โรงเรียนบ้านสบยาง อ.สันติสุข


ลำปาง

 • โรงเรียนบ้านวังมน อ.วังเหนือ

 • โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า อ.วังเหนือ

 • โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง อ.วังเหนือ

 • โรงเรียนบ้านสบลี อ.เมืองปาน


อุดรธานี

 • โรงเรียนบ้านดอนนางคำ อ.หนองหาน

 • โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อ.สร้างคอม


ขอนแก่น

 • โรงเรียนบ้านดอนปอแดง อ.บ้านแฮด


ชัยภูมิ

 • โรงเรียนบ้านยางหวาย อ.คอนสวรรค์


มหาสารคาม

 • โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง อ.กุดรัง


อุบลราชธานี

 • โรงเรียนบ้านโหง่นขาม อ.ศรีเมืองใหม่


ศรีสะเกษ

 • โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง อ.เมือง

 • โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง อ.ราษีไศล


สุรินทร์

 • โรงเรียนบ้านขะยูง อ.รัตนบุรี


เลย

 • โรงเรียนบ้านนาดินดำ อ.เมือง

 • โรงเรียนบ้านโป่ง อ.เมือง

 • โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา อ.เมือง

 • โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซือ อ.ปากชม

 • โรงเรียนบ้านซำบ่าง อ.ภูกระดึง

 • โรงเรียนบ้านนาแปน อ.ภูกระดึง

 • โรงเรียนบ้านผาสามยอด อ.เอราวัณ

 • โรงเรียนบ้านหนองตูม อ.เอราวัณ

 • โรงเรียนบ้านศรีอุดมพัฒนา อ.วังสะพุง

 • โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ อ.วังสะพุง

 • โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด อ.ผาขาว


กาฬสินธุ์

 • โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม อ.หนองกุงศรี

 • โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ อ.ท่าคันโท

 • โรงเรียนบ้านแสนสุข อ.ท่าคันโท


สกลนคร

 • โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย อ.บ้านม่วง

 • โรงเรียนบ้านนาบัว อ.วานรนิวาส

 • โรงเรียนบ้านโคกม่วง อ.กุสุมาลย์

 • โรงเรียนบ้านดอนม่วย อ.พรรณานิคม


พิจิตร

 • โรงเรียนบ้านมาบกระเปา อ.สามง่าม


กาญจนบุรี

 • โรงเรียนบ้านท่าแย้ อ.ด่านมะขามเตี้ย


อุทัยธานี

 • โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม อ.หนองฉาง

 • โรงเรียนบ้านหนองรัก อ.สว่างอารมณ์


ชัยนาท

 • โรงเรียนวัดสระไม้แดง อ.สรรคบุรี

 • โรงเรียนเทพรัตน์ อ.สรรคบุรี


สิงห์บุรี

 • โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม อ.เมือง


ลพบุรี

 • โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 อ.ลำสนธิ

 • โรงเรียนวัดข่อยใต้ อ.เมือง

 • โรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต อ.เมือง


อ่างทอง

 • โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ อ.สามโก้


สระบุรี

 • โรงเรียนบ้านผังสามัคคี อ.แก่งคอย

 • โรงเรียนวัดบ้านไผ่ อ.หนองแค


กรุงเทพมหานคร

 • สหทัยมูลนิธิ

 • มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

 • มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

 • มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก


สมุทรสงคราม

 • โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ อ.อัมพวา


ฉะเชิงเทรา

 • โรงเรียนบ้านหินแร่ อ.สนามชัยเขต


จันทบุรี

 • โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ(เอครพานิช) อ.เมือง


กระบี่

 • โรงเรียนทุ่งพะยอม อ.เมือง

 • โรงเรียนบ้านท่าประดู่ อ.คลองท่อม

 • โรงเรียนบ้านบกห้อง อ.เหนืองคลอง


นครศรีธรรมราช

 • โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม อ.ฉวาง


ตรัง

 • โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด อ.เมือง


สตูล

 • โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง อ.เมือง


สงขลา

 • โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ อ.จะนะ

 • โรงเรียนวัดจันทน์ อ.สทิงพระ

 • โรงเรียนวัดมะขามคลาน อ.สิงหนคร


ปัตตานี

 • โรงเรียนบ้านด่าน อ.มายอ


ยะลา

 • โรงเรียนบ้านพงยือไร อ.เมือง


นราธิวาส

 • โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา อ.สุไหงโก-ลก

 • โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 อ.สุไหงโก-ลก

 • โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ อ.สุไหงโก-ลก