บริจาค

สมัครเข้าร่วมโครงการ

สำหรับโรงเรียนหรือองค์กรที่ต้องการนำองค์ความรู้ด้านโภชนาการ
และระบบการจัดการอาหารและโภชนาการไปใช้เพื่อขยายผลในพื้นที่

ทุนโรงเรียน FOOD FOR GOOD
(ฟู้ดฟอร์กู๊ด)

เปิดรับสมัครเดือนกันยายนของทุกปี

ปิดรับสมัครเดือนธันวาคมของทุกปี


ประกาศรับสมัคร   ใบสมัคร

องค์กรที่ต้องการนำองค์ความรู้
เพื่อไปขยายผล

info@food4good.or.th

โทร.02-301-1149

ติดต่อเรา