บริจาค

ข่าวสาร

ประกาศผลคัดเลือกโรงเรียน
เข้าร่วมโครงการพัฒนาโภชนาการเด็ก FOOD FOR GOOD
ปีการศึกษา 2567
รุ่นที่ 2/2567

จากการดำเนินการประกาศรับสมัครโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วมโครงการพัฒนาโภชนาการเด็ก FOOD FOR GOOD ปีการศึกษา 2567 รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 13-20 พฤษภาคม 2567 ผ่านระบบ School Lunch System (https://schoollunchsystem.obec.go.th) นั้น

ขณะนี้ คณะกรรมการ FOOD FOR GOOD ได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว จึงได้ประกาศรายชื่อโรงเรียน เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 โรงเรียน ดังนี้ขอให้โรงเรียนตามรายชื่อในประกาศนี้ตรวจสอบอีเมลที่ท่านได้ให้ไว้ในใบสมัคร  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมเอกสารประกอบ ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้มาที่อีเมล apply@foodforgood.or.th
ภายในวันอังคารที่28 พฤษภาคม2567เวลา 12.00 น.  หากโรงเรียนไม่ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อยืนยันภายในวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ และจะประกาศรายชื่อโรงเรียนตามลำดับต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2567

ดาวน์โหลดประกาศผลฯ
ประกาศผลคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาโภชนาการเด็ก FOOD FOR GOOD ปีการศึกษา 2567 รุ่นที่ 2/2567
อ่านข่าวสารอื่นๆ