บริจาค

ข่าวสาร

ประกาศผลคัดเลือกโรงเรียน
เข้าร่วมโครงการพัฒนาโภชนาการเด็ก FOOD FOR GOOD
ปีการศึกษา 2567

จากการดำเนินการประกาศรับสมัครโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วมโครงการพัฒนาโภชนาการเด็ก FOOD FOR GOOD ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 3-15 มีนาคม 2567 ผ่านระบบ School Lunch System (https://schoollunchsystem.obec.go.th) นั้น

ขณะนี้ คณะกรรมการ FOOD FOR GOOD ได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว จึงได้ประกาศรายชื่อโรงเรียน เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 โรงเรียน ดังนี้



ขอให้โรงเรียนตามรายชื่อในประกาศนี้ตรวจสอบอีเมลที่ท่านได้ให้ไว้ในใบสมัคร  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมเอกสารประกอบ
ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้มาที่อีเมล apply@foodforgood.or.th  ภายในวันศุกร์ที่29 มีนาคม 2567 เวลา 12.00 น. หากโรงเรียนไม่ส่งแบบตอบรับ
เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อยืนยันภายในวนัและเวลาที่กำหนด  จะถือว่าสละสิทธิ์และจะประกาศรายชื่อโรงเรียนตามลำดับต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2567

ดาวน์โหลดผลประกาศฯ
ประกาศผลคัดเลือกโรงเรียน เข้าร่วมโครงการพัฒนาโภชนาการเด็ก FOOD FOR GOOD ปีการศึกษา 2567
อ่านข่าวสารอื่นๆ