บริจาค

ข่าวสาร

โครงการ FOOD FOR GOOD จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูโภชนาการโครงการ FOOD FOR GOOD ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุม 501  อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา โครงการ FOOD FOR GOOD มูลนิธิยุวพัฒน์ ได้จัดงานอบรมพัฒนาศักยภาพครูโภชนาการโครงการ FOOD FOR GOOD ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุม 501  อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค 

 

โดยได้รับเกียรติจากคุณวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการมูลนิธิยุวพัฒน์  คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร มาร่วมเปิดงานอบรมในครั้งนี้ การอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 27 โรงเรียน ผู้เข้าอบรมรวมกว่า 100 ท่าน

 

 

งานอบรมครั้งนี้เป็นการส่งเสริมความรู้เรื่องการจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนนำเครื่องมือไปประยุกต์ปรับใช้ในการดูแลภาวะโภชนาการของนักเรียนได้ถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการวางแผนเมนูอาหารกลางวันให้ได้ตามมาตรฐานอาหารกลางวันโรงเรียนไทย, การประเมินภาวะโภชนาการเด็ก, การใช้โปรแกรม Thai School Lunch, สุขาภิบาลอาหาร, การดูแลเด็กที่มีความเสี่ยงทุพโภชนาการ , การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของเด็ก และการจัดทำแผนงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยกันสร้างสภาพแวดล้อมให้เด็กมีภาวะโภชนาการที่ดีนำไปสู่การสร้างเด็กสุขภาพดี

   

   

งานอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลากหลายฝ่ายที่มาร่วมมือกัน    ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกันจัดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนและทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เด็กไทยมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสมกับวัยของเขา
อ่านข่าวสารอื่นๆ