บริจาค

เรื่องเล่าจากพื้นที่

ไกลแค่ไหน คือใกล้ เพราะ FOOD FOR GOOD มีความมุ่งมั่งที่จะทำให้เด็กทุกคนเข้าถึงอาหารดี น้ำสะอาด

FOOD FOR GOOD ออกเดินทางไปตามโรงเรียนต่างๆ ด้วยความเชื่อที่ว่า เด็กทุกคนสมควรได้รับความเท่าเทียมทางอาหารเช่นเดียวกับปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ

โรงเรียนช่วงแรกที่เราไปบุกเบิกอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่อนสอน เป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่สูง การเดินทางยากลำบาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ไม่มีไฟฟ้ากระแสหลักใช้ ยังต้องพึ่งพาไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ ซึ่งหากฝนตกต่อเนื่องทั้งวันโรงเรียนจะไม่มีไฟฟ้าใช้เลย อาทิโรงเรียนบ้านห้วยม่วง โรงเรียนบ้านนาดอย และโรงเรียนบ้านแม่แพหลวง ในอำเภอสบเมย

ความห่างไกลของโรงเรียนกับอำเภอที่เจริญและใกล้ที่สุดในจังหวัด

เจ้าหน้าที่ภาคสนามของ FOOD FOR GOOD บอกว่า 2 ชั่วโมงคือเร็วที่สุดในการเข้าถึง แต่สภาพหลังฝนตกหนัก ถนนดินแดงและลูกรังมักจะเต็มไปด้วยโคลนตมและน้ำขัง บางช่วงของถนนมีดินสไลด์จากภูเขาลงมาปิดถนน วันนั้นเจ้าหน้าที่ต้องเดินทางกว่า 6 ชม. จึงจะถึงโรงเรียน

โรงเรียนเหล่านี้จึงขาดแคลนและเข้าไม่ถึงทรัพยากรต่างๆที่จำเป็น โดยเฉพาะทรัพยากรด้านอาหาร และด้านปริมาณของอาหารที่ไม่เพียงพอ รวมถึงคุณภาพของอาหารที่ไม่สดใหม่ และความหลากหลายของอาหารที่มีน้อย ทำให้เด็กๆได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน ส่งผลกระทบกับพัฒนาการตามวัยเด็กๆจำนวนมากมีภาวะทุพโภชนาการ และเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆ

สิ่งที่ FOOD FOR GOOD ร่วมกับโรงเรียนเหล่านี้ คือการส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการและการจัดการอาหาร และเชื่อมโยงความช่วยเหลือจากหน่วยงาน ร้านอาหารและคนใจดีเพื่อช่วยส่งมอบมื้ออาหารที่มีคุณภาพ น้ำดื่มที่สะอาด และสนับสนุนให้เกิดการทำเกษตรปลอดภัย เพื่อจะทำให้เด็กๆของเรามีภาวะโภชนาการที่ดี

วันนี้เราดำเนินการมา 20 โรงเรียน เราตั้งเป้าหมายว่าจะขยายความช่วยเหลือไปยัง โรงเรียนที่ขาดแคลนเพิ่มขึ้น

เพราะเราเชื่อว่า ระยะทางที่ “ไกล”
และความช่วยเหลือจะทำให้เรา “ใกล้” กัน

อ่านเรื่องเล่าอื่นๆ