บริจาค

เรื่องเล่าจากพื้นที่

“ชุมชนแม่ลาศึกษา” โรงเรียนที่ขยายโอกาสทางการศึกษาและอาหารดีที่สุดสำหรับเด็กทุกคน

โรงเรียนขยายโอกาสคืออะไร

นั่นก็คือ โรงเรียนประถม ที่เปิดสอนในระดับมัธยมต้นด้วย เหตุเพราะโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาไม่มีครอบคลุมในทุกพื้นที่
การที่เด็กในพื้นที่ห่างไกลจะเข้าถึงการศึกษาในระดับมัธยมต้น ผู้ปกครองต้องมีเงินจำนวนหนึ่งพอที่จะส่งลูกหลานไปอยู่ในเมือง แต่หากผู้ปกครองไม่มีเงินเพียงพอต้องให้ลูกเรียนโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสแทน

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา เป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวนมากกว่า 50% ทุกปี เช่นปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนทั้งหมด 242 คน แบ่งเป็นนักเรียนม.1-ม.3 มากถึง 139 คน


ผอ.ธวัช โลกา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา “โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนขยายโอกาส นักเรียนที่ทางบ้านพอมีฐานะหน่อย ก็จะไปเรียนที่โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอแม่ลาน้อย เพราะฉะนั้นเด็กที่อยู่กับเราจึงเป็นเด็กที่ฐานะทางบ้านไม่ได้มีมากนัก พวกเค้าอาจจะไม่ได้มีต้นทุนดีมาจากทางบ้าน เราในฐานะครูผู้ให้ความรู้และโอกาส จึงต้องพยายามหาโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างอนาคตของพวกเขาให้ได้”

เด็กหลายคนมาพักนอนที่โรงเรียน เพราะบ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน นอกจากนี้ นักเรียนม.ต้นทั้ง 139 คนนี้ ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนค่าอาหารกลางวันจากทางรัฐบาล เมื่อไม่ได้รับประทานอาหาร ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและโภชนาการของเด็ก เราในฐานะครูผู้ให้ความรู้และโอกาส จึงต้องพยายามหาโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ใช้ความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างอนาคตของพวกเขาให้ได้”ปีการศึกษา 2559 ผอ.ธวัช ได้นำพาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมโครงการกับ FOOD FOR GOOD พื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพให้สามารถจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยที่ตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่ทางโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการกับ FOOD FOR GOOD ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนตั้งแต่

1.งบประมาณค่าอาหารเด็กรายเดือนๆ 30,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 ปี(ปีการศึกษา 59-60)
2.งบประมาณด้านการเกษตร เทอมละ 50,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 ปี(ปีการศึกษา 61-62)
3.ทุนอบรมด้านโภชนาการและการจัดการอาหารแก่ครูและบุคคลากรในโรงเรียน
4.เจ้าหน้าที่FOOD FOR GOOD เข้ามาสนับสนุนงานและให้คำปรึกษาทุกเดือนปัจจุบันผอ.ธวัช สามารถขับเคลื่อนให้โรงเรียนแม่ลาศึกษาที่มีงบประมาณอาหารไม่เพียงพอกับเด็กทุกคน กลายเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่มีการจัดการอาหารแบบบูรณาการและใส่ใจเรื่องสุขภาพและภาวะโภชนาการของเด็กๆ จน
ทำให้เด็กๆนักเรียนของโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ในปริมาณที่เพียงพอ และมีสารอาหารครบถ้วน

การจัดการแบบยั่งยืน ทำให้เด็กที่ต้องการศึกษาต่อแต่ทุนน้อยหลั่งไหลมาเรียนที่นี้ เพราะได้ชื่อว่า เป็นโรงเรียนขยายโอกาสศึกษาที่อาหารดีที่สุดในอ.แม่ลาน้อยก็ว่าได้


อ่านเรื่องเล่าอื่นๆ