บริจาค

เรื่องเล่าจากพื้นที่

น้ำฝน “กัญวรา วงศ์ธิดา” หญิงแกร่งแห่งโรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน

“การที่สมองจะได้รับการพัฒนาและเจริญเติบโตนั้น ร่างกายต้องได้รับอาหารดี มีประโยชน์ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ โรงเรียนของเราอยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร ผู้ปกครองยากจน เด็กๆจึงมีปัญหาด้านภาวะโภชนาการ ตลอดระยะเวลาเกือบ 4 ปี จึงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพราะเชื่อมั่นว่า เมื่อเด็กๆได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้ว ร่างกายย่อมแข็งแรง ตามมาด้วยสติปัญญาที่ดี จิตใจที่เข้มแข็ง และมีสมาธิในการเรียน ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ที่รวดเร็วและก้าวหน้า”

นี่คือสิ่งที่ “ผอ.น้ำฝน” กัญวรา วงศ์ธิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ความสำคัญกับการดูแลและพัฒนาเด็กๆนักเรียนและโรงเรียน

โรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร โดยเฉพาะโรงเรียนตั้งอยู่บนดอยไกล ต้องเผชิญมีค่าขนส่งวัตถุดิบในการประกอบอาหารสูง ไม่ต่างกันเท่าไหร่ แต่สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กแบบนาจางที่มีเด็กในระดับชั้นอนุบาลมาพักนอนมากกว่าครึ่งของเด็กพักนอนทั้งหมด นั่นคือ เด็กอนุบาลไม่ได้รับงบสนับสนุนค่าอาหารมื้อเช้ากับมื้อเย็น

งบประมาณค่าอาหารกลางวันที่รัฐสนับสนุนให้มื้อละ 20 บาท กับงบประมาณค่าอาหารสำหรับเด็กพักนอนที่พื้นที่สนับสนุนมื้อละ 20 บาทเช่นกัน โดยโรงเรียนต้องบริหารงบประมาณค่าอาหารทั้ง 3 มื้อของเด็ก ส่วนหนึ่งต้องถูกเฉือนไปจ่ายค่าขนส่ง ค่าเครื่องปรุง ค่าแก๊สหุงต้ม ฯลฯ ทำให้เงินในการซื้อวัตถุดิบที่น้อยลงไปFOOD FOR GOOD จึงเข้าไปจับมือสนับสนุนตั้งแต่ ปี 2561-2562 ดังนี้
1.งบประมาณค่าอาหารเด็กรายเดือนๆ 20,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 ปี(ปีการศึกษา 61-62)
2.ชุดเครื่องกรองน้ำและระบบน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยสำหรับเด็กๆ
3.ทุนอบรมด้านโภชนาการและการจัดการอาหารแก่ครูและบุคคลากรในโรงเรียน
4.เจ้าหน้าที่ FOOD FOR GOOD เข้ามาสนับสนุนงานและให้คำปรึกษาทุกเดือน

จากโรงเรียนที่มีปัญหาโภชนาการและน้ำดื่ม ภายในระยะเวลา 4 ปี ท่านผอ.กัญวรา และคณะคุณครูได้ร่วมกันขับเคลื่อนโรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ ร่วมกับทางผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ชาวบ้าน หน่วยงานสาธารณสุข และเครือข่ายต่างๆ จนได้ได้รับการประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องผลการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ในระดับดี และทำให้เด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือทุกคน มีสุขภาพและภาวะโภชนาการที่ดี ได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ในปริมาณที่เพียงพอ และมีสารอาหารครบถ้วน

หนึ่งในเครือข่ายที่ผอ.น้ำฝน รวมขับเคลื่อนร่วมกันมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 จนถึงปัจจุบัน เพื่อพัฒนาเรื่องพัฒนาโรงเรียน พัฒนาศักยภาพของคุณครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ให้สามารถจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จนปัจจุบันถึงแม้โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ จะไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก FOOD FOR GOOD แล้ว แต่ผอ.น้ำฝน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และเครือข่ายในพื้นที่ ก็ยังคงสามารถขับเคลื่อนกลไกการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อดูแลเรื่องอาหารและโภชนาการของเด็กให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศได้อย่างเต็มภาคภูมิ


อ่านเรื่องเล่าอื่นๆ