บริจาค

เรื่องเล่าจากพื้นที่

ศรีใจ วงค์คำลือ ผู้ใช้เวลากว่า 26 ปี เพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านแม่เงาจนเกิดรูปแบบการจัดการกองทุนเกษตรหมุนเวียนอาหาร

โรงเรียนบ้านแม่เงาเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 บ้านแม่เงา ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ประถมศึกษา ดูแลเด็กกว่า 100 คน เป็นโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและมีความยากลำบากในการจัดการศึกษา บริบทของสภาพพื้นที่และการดำเนินงานของโรงเรียนแม่เงา จึงมีลักษณะการดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่มีความพิเศษยุ่งยากกว่าโรงเรียนปกติ เนื่องจากมีสภาพปัญหาหลายด้าน ทั้งเรื่องภาษาซึ่งเป็นอุปสรรคในการเรียนเนื่องจากเด็กนักเรียนเป็นเด็กชาติพันธุ์ที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก ด้านครอบครัวเด็กนักเรียนที่มีฐานยากจน อยู่ห่างไกลจากโรงเรียนไม่สามารถเดินทางไป-กลับในทุกวันได้ ดังนั้นโรงเรียนบ้านแม่เงาจึงมีการจัดการศึกษานักเรียนพักนอน เพื่อแก้ไขปัญหาให้รองรับเด็กนักเรียนที่มาจากพื้นที่ห่างไกล
บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียนและครูโรงเรียนบ้านแม่เงานอกจากการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนแล้ว ยังเป็นการจัดการศึกษาที่เน้นการฝึกประสบการณ์ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาเป็นทักษะชีวิต พร้อมทั้งต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนที่เข้ามาพักค้างที่โรงเรียนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีควบคู่กันไปโรงเรียนบ้านแม่เงาให้ความสำคัญกับมิติงานด้านโภชนาการเป็นอย่างมาก เพราะเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนที่ต้องดูแล ก่อนที่ร่วมโครงการกับ FOOD FOR GOODโรงเรียนใช้วิธีซื้อวัตถุดิบสัปดาห์ละครั้งเพื่อทำเป็นอาหารกลางวันของนักเรียนทั้งโรงเรียน และมื้อเช้าและเย็นของ เด็กที่นอนพักค้างที่โรงเรียน พบว่าวัตถุดิบบางอย่าง เช่น ผักและผลไม้จะแห้งเหี่ยวหากเก็บไว้เป็นเวลานาน ทั้งไม่รู้ว่าแหล่งที่มาของวัตถุดิบแต่ละชนิดมีความปลอดภัยเพียงใด มีการปนเปื้อนสารเคมีหรือไม่ ส่งผลให้ ศรีใจ วงค์คำลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนในขณะนั้นมีแนวคิดพัฒนาพื้นที่โรงเรียน กว่า 24 ไร่ มาปรับสภาพพื้นที่บางส่วนให้เป็นพื้นที่ผลิตอาหารของโรงเรียน เพื่อแก้ปัญหาวัตถุดิบที่ไม่เพียงพอ ประหยัดค่าใช้จ่ายของโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นพื้นที่เรียนรู้ของนักเรียนเรื่องการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์เพื่อพัฒนาเป็นทักษะชีวิตของนักเรียนได้ จนสามารถเป็นโรงเรียนตัวอย่างในการจัดการเรื่องกองทุนหมุนเวียนเพื่ออาหารและโภชนาการของเด็กนักเรียนในโครงการ FOOD FOR GOOD

โรงเรียนบ้านแม่เงาจึงเข้าร่วมโครงการกับ Food4Good เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กมีสุขภาพดีจากการบริโภคอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ตลอด 4 ปีที่เข้าร่วมโครงการได้รับการสนับสนุนตั้งแต่
1.งบประมาณค่าอาหารเด็กรายเดือนๆ 30,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 ปี(ปีการศึกษา 59-60)
2.งบประมาณด้านการเกษตร เทอมละ 50,000 ​บาท เป็นระยะเวลา 2 ปี(ปีการศึกษา 61-62)
3.ทุนอบรมด้านโภชนาการและการจัดการอาหารแก่ครูและบุคคลากรในโรงเรียน
4.เจ้าหน้าที่ FOOD FOR GOOD เข้ามาสนับสนุนงานและให้คำปรึกษาทุกเดือน
จนทุกวันนี้โรงเรียนบ้านแม่เงา สามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง เกิดรูปแบบการจัดการกองทุนเกษตรหมุนเวียนเพื่ออาหารและโภชนาการของเด็กในโรงเรียน ในรูปแบบของวิสาหกิจโรงเรียน เพื่อใช้ในการสนับสนุนเรื่องงบประมาณค่าอาหารทั้ง 3 มื้อของเด็กนักเรียน คุณครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และทักษะในเรื่องการจัดการอาหารและโภชนาการที่ถูกต้องให้กับเด็กนักเรียน เกิดกลุ่มเด็กนักสื่อสารอาหารปลอดภัยในโรงเรียนบ้านแม่เงา จนทำให้ปัจจุบันเด็กๆนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่เงามีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งโรงเรียนและชุมชนก็มีพื้นที่เกษตรที่เป็นพื้นที่ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารที่สามารถผลิตอาหารในปริมาณที่เพียงพอ มีสารอาหารครบถ้วน และปลอดภัยอีกด้วย
วันนี้แม้ ศรีใจ วงค์คำลือ จะเกษียณอายุราชการแล้ว แต่อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เงา ผู้ใช้เวลา 26 กว่าปี ในการพัฒนาโรงเรียนบ้านแม่เงา “ผมไม่ได้เป็นคนท้องที่ แต่ได้มารับ ตำแหน่งที่นี่ 26 ปีแล้ว มาถึงก็รู้สึกผูกพัน กับเด็กๆและโรงเรียน อยากให้เด็กๆ ได้ เรียนหนังสือมีสื่อการเรียนการสอนที่ดีได้ กินอาหารที่มีประโยชน์ ผมทำทุกอย่าง หาทุกทางที่จะมีคนมาช่วยสนับสนุน และผมตั้งใจที่จะทำให้การช่วยเหลือนั้น เกิดความยั่งยืนในพื้นที่ ผมเชื่อในการ ให้โอกาสคน สร้างตน สร้างชาติ”


อ่านเรื่องเล่าอื่นๆ