บริจาค

เรื่องเล่าจากพื้นที่

เมนูไข่ สัปดาห์ละ 2 ฟอง

ไข่ คือ เจ้าแห่งโปรตีนที่มีคุณภาพดีที่สุด เมื่อเทียบกับโปรตีนจากแหล่งอื่นๆ(ดีกว่าเนื้อหมู เนื้อปลา) อีกทั้งยังมีราคาถูก หาง่าย เก็บรักษาง่าย และสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลาย

FOOD FOR GOOD แนะนำให้จัดไข่ให้เด็กๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ฟอง เพื่อให้เด็กได้โปรตีนที่เพียงพอ

(อ้างอิง สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล.
หลักการจัดสำรับอาหารตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารกลางวันโรงเรียน, 2555)


ผู้เขียน ภักษ์ภัสสร สระฉันทพงษ์ นักโภชนาการ FOOD FOR GOOD
อ่านเคล็ด(ไม่ลับ)อื่นๆ